Əsas yazılar

Sahil Babayeva mektub yazmaq

  • elseo
  • elseo
  • 3,389 views
  • 0 comments

Vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNU

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 57 -ci maddəsinə və 94 -cü maddənin 1 -ci hissəsinin 1 -ci bəndinə uyğun olaraq, bu Qanun Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının müraciət hüququnun həyata keçirilməsi ilə bağlı münasibətlərini tənzimləyir və ona baxılması qaydasını müəyyən edir. Rəsmi etirazlar.

Maddə 1. Apellyasiya hüququ

1.1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşları dövlət və bələdiyyə orqanlarına, dövlət və ya bələdiyyə orqanlarına, dövlətə bağlı olan və ya bələdiyyə tərəfindən yoxlanılan hüquqi şəxslərə və büdcə təşkilatlarına və ya onların vəzifəli şəxslərinə fərdi və ya şifahi olaraq yazılı və ya nümayəndəsi vasitəsi ilə hüquqlar verir. Kollektiv şəkildə müraciət edin.

1.2. Vətəndaşlar etiraz etmək hüququndan sərbəst və könüllü istifadə edirlər. Vətəndaşın müraciət hüququnun həyata keçirilməsi başqalarının hüquq və azadlıqlarını pozmamalıdır.

1.3. Şəxsin irq, milliyyət, din, dil, cins, mənşə, mülkiyyət vəziyyəti, xidmət mövqeyi, inancları, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai təşkilatlara üzvlüyünə görə müraciət etmək hüququnu məhdudlaşdırmaq qadağandır.

Maddə 2. Vətəndaşların etirazları haqqında qanunvericilik

Vətəndaşların etirazına dair qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən, bu Qanundan və Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarından ibarətdir.

Maddə 3. Əsas anlayışlar

3.0. Bu Qanunun məqsədləri üçün aşağıdakı əsas anlayışlardan istifadə olunur:

3.0.1. Müraciət edən – həqiqi və ya hüquqi şəxs;

3.0.2. Müraciət – fərdi və ya kollektiv təklif, ərizə, şikayət, yazılı (elektron daxil olmaqla) və ya şifahi (elektron daxil olmaqla) etirazı araşdıran şəxsə və ya nümayəndəsi vasitəsi ilə göndərilən (göndərilən);

3.0.3. Təklif – müraciətləri nəzərə alaraq qanunların və digər normativ hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi, dövlət və bələdiyyə orqanlarının və digər təşkilatların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, elm, təhsil, mədəniyyət, hüquq, sosial -iqtisadi, yaradıcılıq və digər sahələrlə bağlı problemlərin həlli. ;

3.0.4. Ərizə – hüquq və azadlıqların həyata keçirilməsi üçün tələblərə cavab verən bir tətbiq;

3.0.5. şikayət – pozulmuş hüquq və azadlıqların bərpası və qorunması tələblərini özündə əks etdirən müraciət;

3.0.6. Müraciətə baxılma predmeti – əyalətə və ya bələdiyyəyə bağlı olan və ya nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə aid olan fiziki və hüquqi şəxslərin, hüquqi şəxslərin və büdcə təşkilatlarının müraciətlərinə baxmaq və qərar vermək səlahiyyəti olan dövlət və bələdiyyə orqanları;

3.0.7. Canlı televiziya və radio proqramında etirazı araşdıran subyektin nümayəndəsi – etirazı araşdıran subyektin razılığı ilə onu proqramda təmsil edən vəzifəli şəxs;

3.0.8. Müraciəti araşdıran təşkilatın vəzifəli şəxsi-müraciəti araşdıran təşkilatın rəhbəri, bir dövlət qurumunda inzibati vəzifə və səlahiyyət sahibi olan şəxs, digər təşkilatlarda təşkilati-idarəçilik və ya rəhbər-iqtisadi vəzifələrdə daimi və ya müvəqqəti vəzifələr tutan şəxslər. müraciəti araşdırmaq və ya bu vəzifələri xüsusi səlahiyyətlə yerinə yetirmək;

3.0.9. Şifahi etiraz – vətəndaşların fərdi və kollektiv qəbulu zamanı və ya etirazı araşdıran subyektin nümayəndəsinin iştirakı ilə canlı yayımlanan teleradio proqramları zamanı, həmçinin telefon müraciət xidməti vasitəsi ilə irəli sürülən etiraz;

3.0.10. Telefon etirazı xidməti – ərizəçinin şifahi etirazını texniki vasitələrlə qəbul etmək, yoxlamaq və cavablandırmaq üçün qurulmuş bir əlaqə xidməti;

3.0.11. Yazılı etiraz – kağız üzərində və ya elektron formada edilən etiraz;

3.0.12. Elektron müraciət – müraciəti araşdıran təşkilatın və ya səlahiyyətli şəxsin e -poçt ünvanına göndərilən və ya rəsmi internet saytı vasitəsi ilə edilən müraciət;

3.0.13. Kollektiv müraciət – eyni məsələ ilə bağlı iki və ya daha çox şəxsin birgə müraciəti və ya ictimai iştirakçılığın həyata keçirilməsi ilə bağlı müraciətlər;

3.0.14. Təkrar etiraz – bu Qanunla müəyyən edilmiş apellyasiya araşdırma müddətinin bitməsi və ya etirazın cavablandırılması ilə əlaqədar eyni şəxsin eyni şəxsə və ya vəzifəli şəxsinə eyni mövzuda göndərdiyi başqa bir etiraz;

3.0.15. Anonim müraciət – vətəndaşın soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, şəxsi və ya elektron imzası (hüquqi şəxslərə münasibətdə hüquqi şəxsin adı və hüquqi ünvanı, imzası olmadan) subyektə və ya vəzifəli şəxsə yazılı şəkildə göndərilən müraciət. baş).

Maddə 4. Vətəndaşların etirazlarına baxılmasının əsas prinsipləri

4.0. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının əsas prinsipləri bunlardır:

4.0.1. Qanunvericilik;

4.0.2. Vətəndaşlar

Leave a Reply

Your email adress will not be published ,Requied fileds are marked*.